Politika privatnosti

IST Co. doo Bačka Palanka (“FABBRURA“ ili „Društvo” ili „Mi“) je sačinilo ovo obaveštenje o privatnosti s ciljem da objasni na koji način prikupljamo i koristimo Vaše podatke o ličnosti („Lica“ ili „Vi“). Preporučujemo da pažljivo pročitate ovo obaveštenje da biste saznali kako koristimo Vaše lične podatke. Ukoliko imate bilo kakva pitanja nakon što ste obaveštenje pročitali, molimo vas da nas kontaktirate na support@fabbrura.com

 

Pregled 

Ovo obaveštenje o privatnosti daje odgovore na sledeća pitanja: 

1. Da li se ovo obaveštenje o privatnosti odnosi na vas? 

2. Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo?

3. U koje svrhe koristimo Vaše lične podatke? 

4. Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

5. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

6. Koje mere preduzimamo da zaštitimo vaše lične podatke? 

7. Gde čuvamo vaše lične podatke? 

8. Koja su vaša prava kada su u pitanju vaši lični podaci?

9. Šta ukoliko imate neka druga pitanja u vezi obrade podataka o ličnosti? 

 

Pitanja i odgovori 

1.Da li se ovo obaveštenje o privatnosti odnosi na vas? 

Da, ukoliko ste naš kupac, ili lice koje koje koristi servise dostupne na www.fabbrura.com te Društvo, u nekom od tih vaših svojstava, prikuplja ili obrađuje Vaše lične podatke. 

 

2.Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo? 

Podaci koje prikupljamo mogu biti, bez ograničenja smo na navedeno: 

• Lični podaci za kontakt kao što su vaše ime, adresa, elektronska pošta i broj telefona (npr. Za isporuku robe poručene online, odnosno za potrebe rešavanja Vaše reklamacije ili eventualnih zahteva za naknadu štete i sl.) 

• Podaci o poslovnim kontaktima kao što su adrese privrednih subjekata, poslovne elektronske adrese i broj telefona, odnosno imena lica s kojim kontaktiramo kod naših poslovnih partnera radi realizacije poslovne saradnje ili ispunjenja važećeg ugovora. 

• Drugi lični podaci kao što su pol, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana (npr. prilikom vršenja uplata na Vaš račun ili povraćaja novca prilikom rešavanja reklamacija koje ste nam uputili) 

• Informacije o članovima porodice kao što su imena dece, ili njihove fotografije, ako je to opravdano u konkretnom slučaju zbog ostvarivanja nekih pogodnosti ili radi učešća u konkursu, događaju u organizaciji Društva i sl. 

• Finansijske informacije kao što su broj bankovnog računa, eventualno kopija vaše kartice radi vršenja određenih plaćanja, odnosno izvršenja ugovora 

3. U koje svrhe Društvo koristi vaše lične podatke? 

Obradu vaših podataka ćemo vršiti za sledeće svrhe: 

III Komunikacija, Informacione tehnologije i sredstva 

• Komunikacija: Vaše podatke obrađujemo kako bismo Vama stupili u kontakt, radi izvršenja ugovora koji s Vama zaključujemo, kako bismo postupili po Vašem zahtevu ili ispunili naši zakonsku obavezu. Neke od podataka koristimo i na osnovu legitimnog interesa, kada je to u konkretnom slučaju opravdano. 

• Zdravlje i bezbednost. Moše se dogoditi da vršimo obradu ličnih podataka da bismo ispitali na koji način je moguće unaprediti kvalitet naših usluga, okruženja, smanjiti moguće štetne uticaje na zdravlje i bezbednost lica i imovine. 

IV Rizik i poštovanje propisa 

• Poštovanje zakona. Može se ukazati potreba da obrađujemo vaše lične podatke da bismo postupili u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom, odnosno nalogom drugog državnog organa.

• Osiguranje od rizika i odgovornosti. Mi primenjujemo osiguranje za brojne rizike koji se mogu dogoditi u našoj delatnosti, kao što su osiguranje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima, osiguranje od profesionalne odgovornosti, i dr. U zavisnosti od vrste osiguranja, moguće je da budemo primorani da vršimo obradu vaših ličnih podataka, npr. radi obrade konkretnog odštetnog zahteva. 

• Rešavanje sporova i istraga neispravnog postupanja. Može se dogoditi da vršimo obradu vaših ličnih podataka za potrebe rešavanja sporova, žalbi ili zakonskih postupaka, ili ako sumnjamo da je došlo do nepravilnosti koje zahtevaju dodatno ispitivanje. Navedene aktivnosti preduzimamo imajući u vidu da za to imamo zakonski opravdan interes, ili da bismo ispunili zakonske obaveze. 

 

4. Ko ima pristup vašim ličnim podacima? 

Vaše lične podatke dostavljamo sledećim licima: 

• Trećim licima koji nastupaju u naše ime kao procesori podataka (obrađivači). U ovim slučajevima, takva treća lica mogu da koriste vaše lične podatke isključivo za svrhe koje su gore navedene i isključivo u skladu sa našim instrukcijama). 

• Saradnici u sektorima koji se bave gore navedenim poslovima mogu imati pristup vašim ličnim podacima, ali samo kada je to strogo neophodno da bi obavili svoje radne zadatke. U tom slučaju, pristup će se odobriti isključivo kada je to neophodno za gore navedene svrhe i samo ako je saradnik obavezan da čuva poverljivost informacija (odredbom o poverljivosti ili ugovorom o poverljivosti). 

• Osiguravajuća društva koja pružaju usluge Društvu i saradnicima.

• Treća lica koja su odgovorna za čuvanje vaših ličnih podataka, nezavisno od Društva. Takva treća lica mogu biti nezavisni revizori angažovani spolja, računovođe, advokati ili poreski savetnici. U tom slučaju, vaši lični podaci će biti zaštićeni u skladu sa politikom zaštite podataka tog lica. 

• Ukoliko to bude zahtevao zakon ili sudski nalog, na primer, organi za sprovođenje zakona ili druge državne službe. 

 

5. Koliko dugo čuvamo vase lične podatke? 

Vaše lične podatke zadržavamo određeno vreme, a kada više nisu potrebni za svrhu obrade, mi ih bršemo, ili onemogućavamo pristup – postaju anonimni, osim ukoliko se ne radi o podacima na čije čuvanje smo obavezani zakonom vremenski neograničeno. Kriterijumi za određivanje vremena tokom koga čuvamo ove podatke su: 

• Prema zakonskim obavezama koji se na nas primenjuju.

• Prema potrebi, u zavisnosti od situacije (kao što su slučaj nastanka zastarelosti, građanska parnica ili istraga koju vrši zakonodavac) 

• Za vreme trajanja ugovora (npr. ako koristite servise na www.fabbrura.com, dok god taj nalog postoji, odnosno dok ne bude obrisan na Vaš zahtev). 

 

6. Koje mere preduzimamo da zaštitimo vaše lične podatke? 

Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo vaše lične podatke od nenamerne ili nezakonite obrade, tako što smo obezbedili: 

• da vaši lični podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa ili unošenja izmena; 

• da se sačuva poverljivost vaših ličnih podataka; 

• omogućavanje Vašeg pristupa vašim ličnim podacima; 

• stvarno kršenje ili sumnja da je došlo do kršenja bezbednosti podataka se prijavljuje u skladu sa važećim zakonom. 

 

7. Gde čuvamo vaše lične podatke? 

Vaši lični podaci se uglavnom čuvaju na serverima koje je Društvo angažovalo kao pružaoce tih usluga. Isto, Društvo može koristiti i sopstvene servere, uključujući i one lokalnog tipa (offline).

 

8. Kakve zahteve možete imati kada su u pitanju Vaši lični podaci? 

Možete da tražite pristup, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka koje ste nam prethodno dostavili. Takođe možete uložiti prigovor na naše korišćenje vaših ličnih podataka, ili, kada vršimo obradu ličnih podataka na osnovu saglasnosti, da povučete svoju saglasnost. 

 

Pomenute zahteve, kao i sva druga pitanja, možete poslati putem e-mail-a na adresu support@fabbrura.com